Statushouders aan zet

Alhoewel de inburgering en maatschappelijke begeleiding voor statushouders geregeld is, blijkt uit de werkpraktijk van Vluchtelingenwerk dat dit niet voor iedereen voldoende is om hun basis op orde te hebben. In aanvulling op het bestaande aanbod ondersteunen we statushouders op het gebied van vrijwilligerswerk, taalondersteuning en ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een baan of het starten van een eigen bedrijf. Stichting Stimulance heeft bijgedragen aan inhoud en de uitvoering van dit project.

Aanleiding

Nederland heeft de afgelopen jaren een verhoogde toestroom aan vluchtelingen gekend. Als zij de asielprocedure positief doorkomen en een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, worden zij zogenaamde statushouders. De gemeente waarin zij mogen wonen, zorgt in het begin voor een aantal zaken: huisvesting, energieaansluiting, een uitkering en een zorgverzekering. Via Vluchtelingenwerk krijgen deze mensen verdere ondersteuning in het regelen van allerlei zaken met betrekking tot hun integratie in Nederland.

Alhoewel de inburgering en maatschappelijke begeleiding voor deze groep geregeld is, blijkt uit de werkpraktijk van Vluchtelingenwerk dat dit niet voor iedereen voldoende is om hun basis op orde te hebben. In aanvulling op het bestaande aanbod richten wij ons op de groep statushouders die op bepaalde onderdelen ondersteuning nodig hebben. Dit gaat dan met name om personen met een laag taalniveau, psychische en financiële problemen.

Er is bij de nieuwkomers veel behoefte aan informatie en ondersteuning op het gebied van onderwijs, opleiding, zorg en arbeid. Kennis over de sociale kaart ontbreekt bij veel nieuwkomers, waardoor zij niet weten waar zij moeten aankloppen voor informatie en ondersteuning met betrekking tot allerlei zaken waarmee zij dagelijks te maken hebben.

Uitvoering

Stichting Stimulance heeft voor het project Statushouders Aan Zet o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • statushouders ondersteund bij het vinden van taalstages
  • statushouders aan taalmentoren gekoppeld
  • vrijwilligers uit de doelgroep (vluchtelingen die al stappen hebben gemaakt in de Nederlandse samenleving) en andere Rotterdammers getraind, zodat zij als mentoren een bijdrage kunnen leveren in het ondersteunen van de nieuwe vluchteling in de verdere integratie in Rotterdam
  • voorlichtingen en workshops over verschillende onderwerpen gegeven, op basis van de behoeftes van de statushouders

Doelgroep

De doelgroep van dit project zijn vluchtelingen (m.n. uit Syrië en Eritrea) met een verblijfsvergunning die nog hun weg moeten vinden in de Nederlandse samenleving

Doelstellingen

  • Nieuwkomers ondersteunen bij het vinden van o.a. een integratiecursus, een opleiding, een baan en een woning en het ondersteunen met ‘het papierwerk’ tijdens de eerste maanden van hun verblijf in Nederland
  • Het overbruggen van taalbarrières en culturele barrières bij het contact tussen nieuwkomers en Nederlanders met diverse achtergronden
  • Het verbinden van nieuwkomers (statushouders) met Nederlanders met diverse achtergronden, waardoor sociale netwerken ontstaan en er een sterkere verbinding met de stad ontstaat
  • Het (verder) ontwikkelen van interculturele vaardigheden van zowel nieuwkomers als Nederlanders met een migratie-/vluchtgeschiedenis en Nederlanders die in Nederland zijn geboren

Dit alles draagt bij aan het integratieproces van nieuwkomers en de vorming van een solidaire samenleving.