Weerbaar Opvoeden

Weerbaar opvoeden tegen radicalisering

 
Datum

2015 – heden

Deelnemers

(m.n. islamitische) vaders en moeders

Doelstelling

Ouders leren hoe zij hun kinderen weerbaar kunnen opvoeden tegen radicalisering en normafwijkend gedrag

Resultaat

Stichting Stimulance heeft een aantal trainingen in Rotterdam uitgevoerd en bijgedragen aan de doorontwikkeling van het programma.

De interventie Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering heeft als doel ouders te leren hoe zij hun kinderen weerbaar kunnen opvoeden, zodat hun kinderen minder vatbaar zijn voor radicalisering en normafwijkend gedrag. De focus van dit programma ligt op het overdragen van kennis over onderwerpen die met islamitische radicalisering samenhangen, het creëren van meer bewustzijn over het belang van deze onderwerpen en het aanleren van vaardigheden die de ouders kunnen helpen om hun kinderen weerbaar op te voeden.

Aanleiding

In 2014 en 2015 gaf stichting het Centrum voor Participatie en Burgerschap (CPB) in samenwerking met de Universiteit van Utrecht een training over opvoeding en burgerschap: Shabab (Jeugd) van Nu!. Tijdens deze trainingen werden veel vragen gesteld over de ontwikkelingen omtrent radicalisering en de invloed van islamitisch extremisme op jongeren in Nederland. Ook werd duidelijk dat de terroristische aanslagen in Parijs en elders veel hebben losgemaakt bij groepen moeders die in Rotterdam bereikt worden via opvoedingstrainingen en andere sociale programma’s en netwerken. Veel ouders gaven aan stil te willen staan bij het thema radicalisering, omdat zij zich zorgen maken over hun opgroeiende kinderen. Om aan deze behoefte van Rotterdamse ouders te voldoen en om bij te dragen aan de preventie van radicalisering is het project Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering in september 2015 gestart.

Uitvoering

Het doel van het programma is o.a. ouders de vaardigheden te laten ontwikkelen en hen de kennis te bieden die zij nodig hebben om hun kinderen weerbaar op te voeden tegen radicalisering. Het bespreekbaar maken van opvoedingsproblemen rondom radicalisering speelt hierbij ook een essentiële rol. Dit doel wordt getracht te bereiken door het geven van trainingen en het inzetten van opvoedingsambassadeurs.

De training

De trainingen worden gegeven aan vader- en moedergroepen met een islamitische (en voornamelijk Marokkaans-Nederlandse) achtergrond. De trainingen worden in principe in het Nederlands gegeven, met meertalige ondersteuning waar nodig. De trainingen worden gegeven in buurthuizen, scholen, moskeeën en zelforganisaties. Het overdragen van kennis, het creëren van bewustzijn en het aanleren van vaardigheden gebeurt in zes dagdelen. Tijdens deze dagdelen worden diverse thema’s besproken, zoals:

 • Opvoeding in diversiteit,
 • Identiteit, straatcultuur en invloed van social media
 • Groepsdruk en proces van radicalisering
 • Polarisatie en complottheorieën
 • De rol van ouders en de sociale kaart
Opvoedambassadeurs

Het tweede deel van dit project bestaat uit het inzetten van 20 vrijwillige opvoedambassadeurs (m/v), die met (moeilijk bereikbare) ouders uit de eigen buurt in gesprek gaan over opvoeding en radicalisering en ervaring en kennis met elkaar uitwisselen. De opvoedambassadeurs krijgen vooraf vier dagdelen verdiepende trainingen over de volgende onderwerpen:

 • Effectief communiceren
 • In gesprek gaan over radicalisering en islamofobie
 • Problematische thuissituaties / Sociale kaart
 • Oefenen met casussen 

Na de trainingen gaan de opvoedambassadeurs aan de slag in de wijk. De opvoedambassadeurs bereiken elk minimaal 20 ouders, die indirect een nog grotere groep ouders bereiken. Ze bieden een luisterend oor, adviseren ouders en verwijzen hen eventueel door naar relevante zorg- en welzijnsorganisaties. In sommige gevallen initiëren de opvoedambassadeurs dit contact en begeleiden ze de ouders tijdens de eerste afspraak. De opvoedambassadeurs signaleren welke (opvoed)problematiek speelt in hun wijk. Stichting Stimulance speelt hierop in door bijvoorbeeld themabijeenkomsten te organiseren in de wijk.

De opvoedambassadeurs worden gedurende hun inzet begeleid door een projectcoördinator. Na de training vinden maandelijks reflectiegesprekken (zowel in groepsverband en individueel) plaats. In de trainingen en in de gesprekken staan herkenbaarheid en gelijkheid centraal.
 

Doelgroep

De doelgroep van deze interventie zijn islamitische ouders die meer kennis willen opdoen over het weerbaar opvoeden van hun kinderen om zo radicalisering en normafwijkend gedrag tegen te gaan. De interventie is gericht op ouders met kinderen van alle leeftijden. Het merendeel van de trainingsdeelnemers is Marokkaans-Nederlands; andere ouders hebben een andere afkomst, waaronder Somalisch, Afghaans en Syrisch. De interventie bereikt met name ouders met een lagere sociaaleconomische status, hoewel dit geen voorwaarde is om mee te doen met dit programma. Ouders met een beperkte kennis van de Nederlandse taal zijn over het algemeen ook in staat de trainingen te volgen, aangezien de trainingen (voor een deel) in het Arabisch  gegeven worden.

Doelstellingen

 • Ouders leren hoe zij hun kinderen weerbaar kunnen opvoeden tegen radicalisering. Ze ontwikkelen en verbeteren diverse opvoedingsvaardigheden ten behoeve van de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, (kritisch) reflectievermogen en een eigen identiteit van hun kinderen.
 • Ouders leren hoe zij zelf weerbaar kunnen zijn in de opvoeding van hun kinderen rondom het thema radicalisering. Ze doen dit door relevante kennis te vergaren en hun vaardigheden op het gebied van open communicatie, reflectie (op zichzelf en t.a.v. nieuwe informatie) te verbeteren. 
 • Een positief opvoedingsklimaat wordt bevorderd, zowel in het eigen gezin als in de wijk en de Nederlandse samenleving. De betrokkenheid van ouders bij de leefwereld van hun kinderen en de Nederlandse samenleving wordt vergroot en ouders leren kennis en ervaring te delen en hulp in te schakelen bij opvoedproblemen.
 • Ouders vergroten hun kennis, bewustzijn en hun rol in aanpak van radicalisering. Ze doen kennis op op het gebied van ronselen, triggers, complottheorieën, signalen van radicalisering en invloed van social media en internationale ontwikkelingen. Ze maken kennis met hulpverlenende instanties die zij kunnen benaderen wanneer zij signalen van radicalisering waarnemen bij een jongeren.