Taal naar Werk

Met Taal naar Werk

Het project Met Taal naar Werk van Stichting Stimulance en SOL Samen Ondernemend Leren heeft als doel gemotiveerde laaggeletterde eerste generatie migrantenvrouwen te coachen naar (vrijwilligers)werk en/of opleiding. De focus van dit programma ligt op het verbeteren van taal-, reken-, sollicitatie- en digitale vaardigheden en het gelijktijdig opdoen van werkervaring middels een werkervaringstraject.

Aanleiding

In Rotterdam zijn tussen de 80.000-96.500 laaggeletterden. Dit is gemiddeld 21% van de Rotterdamse bevolking. Mensen die moeite hebben met taal en rekenen hebben een grote kans op achterstand in de maatschappij en meer moeite met succesvolle participatie op de arbeidsmarkt. Binnen de algemene groep laaggeletterden bevinden vrouwen en nieuwkomers zich in een extra kwetsbare positie. 

Uit onderzoek weten we dat de stap naar economische ­zelfstandigheid groot is voor vrouwen, omdat zij gemiddeld minder taal-, reken- en digitale vaardigheden hebben. Deze vrouwen moeten eerst aan hun zelfvertrouwen werken, voordat zij kunnen werken aan basisvaardigheden en de stap richting de arbeidsmarkt kunnen en durven zetten. Een duwtje in de rug helpt deze vrouwen te ontdekken welke talenten en vaardigheden zij al hebben en welke vaardigheden zij nog nodig hebben om economisch zelfstandiger te worden. Om de arbeidsparticipatie van vrouwelijke nieuwkomers te vergroten is van belang om gender- en cultuursensitief te werken, persoonlijk begeleiders te trainen, vrouwen te informeren en om nauw samen te werken met bijvoorbeeld migrantenzelf-organisaties.

Voor nieuwkomers is het belangrijk om taaltrainingen geïntegreerd in te zetten met het opdoen van werkervaring. Zo kunnen nieuwkomers niet alleen werknemersvaardigheden opdoen, maar kunnen ze hun taalvaardigheden direct inzetten in een dagelijkse werkpraktijk en oefenen met de woorden die relevant zijn voor die beroepspraktijk. Ook is het van belang om nieuwkomers trainingen aan te bieden gericht op effectief zoeken naar werk en presentatievaardigheden. 
 

Aanpak

De aanpak van het  project Met Taal naar Werk is gebaseerd op deze onderzoeksaanbevelingen:  deelnemers doen mee met een intensief programma van 3 maanden, bestaande uit: 
  • persoonlijke intake en het opstellen van een persoonlijk Plan van Aanpak
  • groepslessen module 1: persoonlijke ontwikkeling, taal-, reken-, digitale vaardigheden en sollicitatievaardigheden
  • persoonlijke begeleiding door een taalvrijwilliger
  • toeleiden naar een relevante werkervaringsplek om de opgedane vaardigheden toe te passen
  • groepslessen module 2 (gedurende het werkervaringstraject): sectorspecifieke* taallessen, vakjargon, interculturele /bedrijfs)communicatie en bedrijfscultuur, intervisie en reflectie op leerwerktraject en praktijkopdrachten.
*De groepslessen in Module 2 zijn specifiek gericht op een van de kansrijke sectoren 1) bouw & techniek, 2) zorg & welzijn, 3) horeca of 4) dienstverlening.